Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach
ul. Reymonta 1, 38-300 GORLICE, tel. (18)3520510, (18)3520311| fax: (18)3520536
email:
mops@mops.gorlice.pl

Realizowane działania:

 

Analiza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 za okres od I-VI 2019

 

Informacja  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorlicach za okres od IV - VI 2019 roku

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej w okresie od IV do VI 2019 zrealizował następujące zadania.
KWIECIEŃ 2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

Kwota udzielonej pomocy

1.

Zasiłek stały

131

70.338,56 zł

2.

Zasiłek celowy i w naturze

41

14.360,00 zł

3.

Zasiłek okresowy

41

18.651,46 zł

4.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi

4

-

5.

Usługi opiekuńcze

32

-

6.

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

96

220.671,25 zł

7.

Wieloletni Rządowy Program: Posiłek w szkole i w domu

2.831

16.254,66 zł

MAJ 2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

Kwota udzielonej pomocy

1.

Zasiłek stały

134

71.803,31 zł

2.

Zasiłek celowy i w naturze

41

16.390,87 zł

3.

Zasiłek okresowy

28

11.084,14 zł

4.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi

4

-

5.

Usługi opiekuńcze

34

-

6.

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

89

212.283,09 zł

7.

Wieloletni Rządowy Program: Posiłek w szkole i w domu

4.399

21.284,41 zł

CZERWIEC 2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

Kwota udzielonej pomocy

1.

Zasiłek stały

129

69.510,33 zł

2.

Zasiłek celowy i w naturze

36

13.911,01 zł

3.

Zasiłek okresowy

33

17.614,28 zł

4.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi

5

-

5.

Usługi opiekuńcze

36

-

6.

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

98

223.367,72 zł

7.

Wieloletni Rządowy Program: Posiłek w szkole i w domu

3.808

23.281,74 zł

 

 Miejski Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w zakresie swojej działalności powołuje min. grupy robocze, które mają na celu wskazanie możliwości rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w związku z założeniem Niebieskiej Karty. Każdy pracownik socjalny koordynuje pracą grupy roboczej z przypisanego mu rejonu zarówno w Ośrodku jak i monitoruje rodzinę w środowisku zamieszkania. W okresie od kwietnia do czerwca 2019 założonych zostało 6 Niebieskich Kart oraz realizowana jest procedura NK rozpoczęta w 2018r i w 2019 roku z I kwartału,  co ma przełożenie na posiedzenia grup roboczych w ilości 62 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową oraz osobami podejrzanymi o jej stosowanie.

 

Znalezione obrazy dla zapytania zdjęcie rodziny na tle domu
Następnym zadaniem Ośrodka jest przyznawanie i wydawanie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz stypendium szkolnego. Statystyki przedstawiają się następująco:

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC  2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

1.

Dodatek mieszkaniowy 

                    359

2.

Dodatek energetyczny

41

3.

Stypendium szkolne

112

1AF19771

Parafia pod wezwaniem św. Królowej Jadwigi w Gorlicach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Paczki żywnościowe wydawane były do czerwca 2019 roku  w budynku znajdującym się w Gorlicach ul. Ariańska 4. Częstotliwość wydawania tych paczek ustalana jest przez Parafię.

 

Asystenci rodziny w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku pracowali z 32 rodzinami. Większość rodzin z jakimi współpracujemy zobligowane były do współpracy z asystentem rodziny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorlicach. Wspierają rodziny, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowych funkcji opiekuńczo - wychowawczych wobec własnych dzieci. Pracują nad osiągnięciem przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej. Asystenci utrzymywali kontakt z rodzinami zarówno w miejscu zamieszkania jak i w siedzibie MOPS, podjęli kontakt z rodzinami 365 razy.

 

ZA ŻYCIEM
Do kogo jest kierowana pomoc??
- do rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
- kobiet w ciąży i ich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej
- kobiet które otrzymały informację, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży i porodu
- kobiet, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych
Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.
- przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód,
- wniosek o wypłatę świadczenia można składać do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka,
- aby otrzymać świadczenie matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Podstawą do skorzystania z uprawnień są:
Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalneupośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
  2. Zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną* potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234).

*Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a także do osób, które przysposobiły dziecko.
Kobiety w ciąży i ich rodziny mogą skorzystać w ramach programu "Za życiem" ze wsparcia asystenta rodziny.
Asystent rodziny może pomóc w:
- dotarciu do miejsc i specjalistów, gdzie można otrzymać wsparcie
- uzyskaniu pomocy finansowej
- załatwieniu spraw w różnych instytucjach na postawie Twojego upoważnienia
- skutecznym radzeniu sobie z trudnościami w opiece i wychowaniu dziecka

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z dnia 4 listopada 2016 r.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późń. zm.)

 

 

Tele-Anioł

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.

Celem projektu "Małopolski tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.

W ramach projektu:

 

W związku z planowanym przystąpieniem Powiatu Gorlickiego do naboru wniosków w ramach Programu pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, Moduł III, zainteresowane osoby prosimy o pobranie wniosku, wypełnienie i dostarczenie do MOPS w Gorlicach.

Wniosek

 

Ogłoszenie 12-04-2019

 

W związku z planowanym przystąpieniem przez Miasto Gorlice do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach informuje, że osoby chętne do skorzystania z usług w ww. programie proszone są o zgłaszanie się do ośrodka. Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 kwietnia 2019 roku w pok. 13 MOPS Gorlice, ul. Reymonta 1, tel. 183520510.

Andrzej Przybyłowicz
kierownik MOPS w Gorlicach

 

 

Informacja  z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gorlicach za okres od I - II 2019 roku

 

            W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach zatrudnionych jest 13 pracowników socjalnych oraz 2 asystentów rodziny.  Pracownicy realizują ustawowe zadania na obszarze całego miasta Gorlice o powierzchni 23.56 km2 w sposób profesjonalny     i zgodny z przepisami prawa. Są znani i widoczni na co dzień w swych rejonach działania zarówno na osiedlach jak i obrzeżach miasta, wszędzie tam gdzie pojawia się sygnał potrzebie udzielenia pomocy, rozpoznając potrzeby danej społeczności, tworząc całą sieć wsparcia na rzecz osób, które znalazły się w trudnej dla siebie sytuacji. Zakres udzielanej przez nich pomocy i wsparcia jest różnorodny tak jak różne są ludzkie historie, problemy i potrzeby. Wsparciem objęte są min. osoby samotne jak i rodziny zagrożone ubóstwem, bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, dotknięte przemocą w rodzinie, wielodzietne oraz uzależnione. 

Pracownicy socjalni w okresie od stycznia do lutego 2019 r objęli różnorodnymi formami wsparcia i pomocy 456 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Gorlice. Rodziny lub osoby same złożyły wnioski do MOPS o pomoc lub zostały wskazane przez inne osoby lub instytucje do podjęcia działań na ich rzecz, podejmowano również działania interwencyjne. Pracownicy socjalni aby dokonać ocenę sytuacji życiowej rodziny przeprowadzali wywiady w miejscu zamieszkania rodzin, kompletowali dokumenty stanowiące załączniki do wywiadu, uzupełniali stosowne druki wywiadu. Głównym elementem pracy pracowników socjalnych - terenowych była praca socjalna nie związana z

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej od początku roku 2019 zrealizował następujące zadania.
STYCZEŃ 2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

Kwota udzielonej pomocy

1.

Zasiłek stały

120

72.943,86 zł

2.

Zasiłek celowy i w naturze

58

24.270,61 zł

3.

Zasiłek okresowy

38

24.148,06 zł

4.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi

43

-

5.

Usługi opiekuńcze

29

-

6.

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

94

227.736,51 zł

LUTY 2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

Kwota udzielonej pomocy

1.

Zasiłek stały

127

65.012,32 zł

2.

Zasiłek celowy i w naturze

38

13.010,000 zł

3.

Zasiłek okresowy

20

9.581,27 zł

4.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi

46

-

5.

Usługi opiekuńcze

28

-

6.

Pobyt w Domach Pomocy Społecznej

90

191.140,38 zł

Ośrodek realizuje Wieloletni Program Rządowy: Posiłek w szkole i w domu. Wsparciem objęte są nie tylko placówki z terenu powiatu gorlickiego jak również z całej Polski. W ramach programu pomoc otrzymały nie tylko dzieci uczące się w przedszkolach  i szkołach, ale również  osoby dorosłe. Statystyki przedstawiają się następująco:

STYCZEŃ 2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

Kwota udzielonej pomocy

1.

Wieloletni Rządowy Program: Posiłek w szkole i w domu

37

555,90 zł

 

LUTY 2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

Kwota udzielonej pomocy

1.

Wieloletni Rządowy Program: Posiłek w szkole i w domu

175

16.502,09 zł

 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach w zakresie swojej działalności powołuje min. grupy robocze, które mają na celu wskazanie możliwości rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w związku z założeniem Niebieskiej Karty. W skład grup roboczych powoływani są m.in. pracownicy socjalni, przedstawiciele KPP w Gorlicach, MKRPA i oświaty oraz asystent rodziny. Każdy pracownik socjalny koordynuje pracą grupy roboczej z przypisanego mu rejonu zarówno w Ośrodku jak i monitoruje rodzinę w środowisku zamieszkania. W okresie od stycznia do lutego 2019 założonych zostało 17 Niebieskich Kart  oraz realizowana jest procedura NK rozpoczęta w 2018r,  co ma przełożenie na posiedzenia grup roboczych w ilości 64 spotkań z osobami dotkniętymi przemocą domową oraz osobami podejrzanymi o jej stosowanie.

Następnym zadaniem Ośrodka jest przyznawanie i wydawanie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i energetycznego. Statystyki przedstawiają się następująco:

STYCZEŃ, LUTY 2019 ROK


Lp.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeniobiorców

1.

Dodatek mieszkaniowy 

162

2.

Dodatek energetyczny

13

Parafia pod wezwaniem św. Królowej Jadwigi w Gorlicach realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego współpartnerem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Pracownicy socjalni dokonują oceny sytuacji materialnej osób i rodzin ubiegających się o tę formę wsparcia na podstawie oświadczeń o dochodach i wydają stosowne skierowania.
Paczki żywnościowe wydawane są średnio raz w miesiącu w budynku znajdującym się w Gorlicach ul. Ariańska 4. Częstotliwość wydawania tych paczek ustalana jest przez Parafię.
Oferowana jest również możliwość wzięcia udziału w warsztatach gastronomicznych dla rodziców z dziećmi. Ma to na celu polepszenie więzi rodzinnych. 

 

 


 
© 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone!
Strona głównaAktualnościFormy pomocyProjekty, programyKontaktBIPPOKL