Posiłek w szkole i w domuMiasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach realizuje rządowy program na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten jest dofinansowany dotacją ze środków Wojewody Małopolskiego. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy
w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

        dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

        dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

        osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci
i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokości dotacji, nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania , z zastrzeżeniem, że dofinansowaniu podlega średni koszt posiłku oraz dzienna stawka pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku nie wyższy niż 8,50 zł.

Planowany koszt realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Mieście Gorlice – MOPS w Gorlicach na 2021 rok wynosi ogółem 181 500,00 zł w tym: dofinansowanie programu ze środków Wojewody 52 143,00 zł, środki własne gminy 129 357,00 zł.