Miesiąc: wrzesień 2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicachinformuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Usługa noclegowogastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „AktywneGorlice”

-Informacja

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 330/OPS/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 56 950 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
Czytaj więcej

Zawiadomienie

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicachinformuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Przeprowadzenie usługrehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice” projektdofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,została wybrana oferta: