MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do realizacji usług

MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do realizacji usługi edukacyjno-szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w następującym zakresie:ZAJĘCIA RUCHOWE (TANECZNE / AEROBOWE / GIMNASTYKA) MOPS w Gorlicach poszukuje osób chętnych do realizacji usługi edukacyjno-szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu zajęć w następującym zakresie:PROWADZENIA GRUPOWYCH ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH ROZWIJAJĄCYCH UNIWERSALNE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

Informacja

UMOWA nr 38/OPS/D/2023 zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, a Miastem Gorlice ,dotycząca realizacji zadania –pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych- modułu 1,,Moduł dla dzieci i młodzieży,, oraz modułu 2 ,,Moduł dla osób dorosłych,, Wojewoda przyznaje beneficjentowi dotacji środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości  116 334  zł . Całkowita wartość
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe i wybór oferty

na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Zawiadomienie o wyborze oferty Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe

na realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Dziennego Domu Seniora dla uczestników projektu pn. „Aktywny Senior – Dzienny Dom Seniora w Gorlicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”

Informacja

Miasto Gorlice –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 232 668 zł.Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 492 678 zł, w tym dofinansowanie
Czytaj więcej

Informacja

Umowa NR 27/AR/FP/2022 zawarta  pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Gorlice Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Gorlice środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w
Czytaj więcej