Aktywne Gorlice

Zapytanie ofertowe na realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji ś fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy na realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”

Formularz ofertowy

Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wraz z elementami treningu rozwoju osobistego dla dzieci w ramach projektu: „Aktywne Gorlice”,

Zapytanie psycholog

Formularz oferty – psycholog dziecięcy

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”,

Zapytanie e-citizen

Formularze ofertowe – szkolenie komputerowe – e-Citizen

Projekt „Aktywne Gorlice” realizowany będzie w okresie 1.01.2021 – 30.06.2023. Cel główny projektu: Aktywizacja społeczno-zawodowa 66 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy (Miasto) Gorlice w okresie realizacji projektu w tym co najmniej 10% osób niepełnosprawnych. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika, Realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników projektu, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Główny rezultat projektu – efektywność społecznozatrudnieniowa uczestników projektu – 56 % w wymiarze społecznym i 25% w wymiarze zatrudnieniowym.

UP objęci zostaną wsparciem na podstawie kontraktów socjalnych w projekcie z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji. Projekt będzie realizowany zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego w zwalczaniu ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz SzOOP. W ramach projektu realizowane będą usługi społeczne, o ile będzie to niezbędne dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny czy środowiska i przyczyni się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług. Wsparcie dla UP dobierane będzie indywidualnie z uwzględnieniem zróżnicowania na płeć, ograniczenia w tym zdrowotne, w sposób odpowiadający oczekiwaniom kobiet i mężczyzn poprzez Indywidualną Diagnozę Potrzeb każdego uczestnika projektu oraz dostosowanie form wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb przez Specjalistę ds. Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. Zespół specjalistów analizował będzie indywidualne predyspozycje UP i przy konsultacji z pracownikami socjalnymi oraz specjalistami typu: psycholog, pedagog, doradca zawodowy itp., którzy dobierani będą do zespołu przeprowadzającego diagnozy w zależności od potrzeb. Miejsce realizacji- w siedzibie Beneficjenta i/lub w miejscu zamieszkania uczestnika projektu w zależności od zidentyfikowanych możliwości i potrzeb UP.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr. Tel. 18 352 05 10 wew. 110 lub 121.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wraz z elementami treningu rozwoju osobistego dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach informuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego wraz z elementami treningu rozwoju osobistego dla uczestników projektu „Aktywne Gorlice” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została wybrana oferta: