Informacje

Informacja

Miasto Gorlice –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu nr 2 do umowy nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 232 668 zł.Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 492 678 zł, w tym dofinansowanie
Czytaj więcej

Informacja

Umowa NR 27/AR/FP/2022 zawarta  pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Gorlice Wojewoda Małopolski przyznał Miastu Gorlice środki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach Środki pochodzą z Funduszu Pracy. Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w
Czytaj więcej

Informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla mieszkańców Miasta Gorlice przyjmowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Reymonta 1, 38-300Gorlice, tel. (18) 352 05 10.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jest wsparciem finansowym w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego dla gospodarstw domowych, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG albo olejem opałowym. Dodatek przyznawany będzie jednorazowo na główne źródło ciepła w gospodarstwie domowym
Czytaj więcej

Informacja 5 września

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 330/OPS/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 56 950 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
Czytaj więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Informuję, że w wyniku ogłoszonego zarządzeniem nr 2/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r. konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: świadczenie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, została złożona jedna oferta

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicachinformuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Usługa noclegowogastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „AktywneGorlice”

-Informacja

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 330/OPS/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 56 950 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
Czytaj więcej

Zawiadomienie

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicachinformuję, że w postępowaniu na realizację świadczenia usługi pn.: Przeprowadzenie usługrehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Aktywne Gorlice” projektdofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,została wybrana oferta:

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacjiwarsztatów w ramach projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego przez Miejski OśrodekPomocy Społecznej w Gorlicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Małopolskiego na lata 2014-2020. na wykonanie zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacjiwarsztatów w ramach projektu „Aktywne Gorlice” realizowanego
Czytaj więcej