Informacja

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie zawartej umowy Nr 39/OPS/2021 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 197.843 zł.  Środki z dotacji zostały przyznane w ramach dofinansowania zadań własnych gminy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej polegających na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (tj. utworzenie i utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników).

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.3,4,14,19,20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art.18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.