Posiłek w szkole i w domu

 

Treść aktualizacji ogłoszenia / 26 maja 2022

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, informuje, że na podstawie aneksu do  umowy Nr 1/2022 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim, została przyznana dla Miasta Gorlice – MOPS, dotacja celowa w wysokości 169 748 zł .

Całkowita wartość zadania na 2022 rok wynosi 429 758 zł ,w tym dofinansowanie 169748 zł  środki własne 260 010 zł.

Treść aktualizacji ogłoszenia:  2022-01-19

       

Miasto Gorlice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach realizuje rządowy program na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten jest dofinansowany dotacją ze środków Wojewody Małopolskiego. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu wysokości dotacji, nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania , z zastrzeżeniem, że dofinansowaniu podlega średni koszt posiłku oraz dzienna stawka pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku nie wyższy niż 9,00 zł.

Planowany koszt realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Mieście Gorlice – MOPS w Gorlicach na 2022 rok wynosi ogółem 340 900,00 zł w tym: dofinansowanie programu ze środków Wojewody 80 890,00 zł, środki własne gminy 260 010,00 zł.